July 23, 2010

Czesław Stryjewski - Kongregacja Ceremoniału


Założycielem Kongregacji Ceremoniału był Sykstus V, który powołał ją do życia konstytucją Immensa 22 stycznia 1588 r. dla opracowywania ceremonii liturgicznych i nieliturgicznych Kurii Rzymskiej.
Do kompetencji Kongregacji Ceremoniału należą 3 zakresy czynności:
- Działalność o charakterze liturgicznym i religijnym – ustalanie i przeprowadzanie ceremoniału w kaplicy i na dworze papieskim, kierowanie ceremoniami sprawowanymi przez kardynałów.
- Działalność o charakterze świeckim, dotycząca ceremoniału dworskiego w postępowaniu z przedstawicielami dyplomatycznymi Watykanu. Kongregacja układa protokół przyjęć i audiencji u papieża dla ambasadorów i ministrów oraz specjalnych audiencji dla szefów rządów i innych dostojników państwowych składających kurtuazyjne wizyty papieżowi.
- Działalność dotycząca spraw spornych między przedstawicielami dyplomatycznymi, jak ustalanie pierwszeństwa ambasadorów i posłów akredytowanych przy Watykanie.
W skład tej kongregacji wchodzi 19 kardynałów, z których jeden jest jej prefektem, pozostali zaś członkami, oraz 12 konsultorów zwanych inaczej mistrzami ceremonii papieskiej.
Plenarne posiedzenia tej kongregacji odbywają się co wtorek. Siedziba znajduje się w Rzymie w Pałacu Apostolskim Watykanu (por. Annuario Pontificio za rok 1960).

---

Czesław Stryjewski, Hierarchia Rzymska, Warszawa 1963, s. 74 – 75.