April 10, 2011

Pius XII - Sancta Missa in Basilica Romana, Anno Domini 1942


New Liturgical Movement: Since the solemn papal Mass was an incredibly complex ritual involving a very large number of people holding offices at the Curia and the papal court, including highranking prelates, it was only celebrated on rare occasions (for a brief description, see here). An alternative - although an extraordinary one - was the public celebration of a Papal Low Mass. At a Papal Low Mass (which was usually celebrated at a portable altar set up in one of the rooms of the Apostolic Palace and is distinct from the private Mass the Pope said in his private chapel), the Pope is assisted by two bishops and four papal Masters of Ceremonies. Chamberlains (cubicularii) served as torchbearers. The pontifical canon was used, as was the bugia.
Caeremoniale Romanum [nieco poszerzone wolne tłumaczenie wyżej zamieszczonego komentarza]: Solenna Msza papieska – która posiadała niewiarygodnie wręcz rozbudowane rytuały angażujące ogromną liczbę duchowieństwa piastującego różne funkcje w Kurii Rzymskiej i na papieskim dworze, włączając w to prałatów wysokiej rangi (także biskupi) – sprawowana była rzadko, bo jedynie w dni niezwykle uroczyste (np. w dniu koronacji papieża, czy na otwarcie Soboru – Msza święta otwierająca II Sobór Watykański sprawowana przez bł. papieża Jana XXIII w Bazylice Watykańskiej była Mszą solenną). Stąd też w inne uroczyste dni papież sprawował niekiedy Mszę cichą (ang. Low Mass, fr. Messe basse) publicznie (nie było to także codzienne zjawisko) – jak np. na zaprezentowanym tutaj nagraniu: Papież Pius XII w 25 rocznicę swej sakry biskupiej. Do takiej Mszy świętej asystowali papieżowi dwaj biskupi oraz czterech mistrzów ceremonii z Świętej Kongregacji Ceremoniału. Jako ceroferariusze posługiwali tzw. [papiescy] cubicularii (por. łac. cubiculum – sypialnia). W takiej Mszy świętej używano pontyfikalnego kanonu (do naszych czasów zachowały się pięknie wydane kanony pontyfikalne papieży, np. Leona XIII) i bugii. Na co dzień papież sprawował swą Mszę świętą (cichą), na przenośnym ołtarzu, w jednym z apartamentów papieskiego pałacu (tę formę należy także odróżnić od Mszy świętej sprawowanej przez papieża w jego prywatnej kaplicy).