April 23, 2012

Mgr. Joaquim Nabuco - La liturgie papale et les origines du Cérémonial des Évêques

Holy Year Ends [H. H. Pope Pius XII]


Culmination of Holy Year - H.H. Pope Pius XI wearing his triple crown blesses the populace form balcony of St. Mary the Great


Missa papalis - Missa solemnis

April 21, 2012

Les ouvrages de Mgr Xavier Barbier de Montaul sur la liturgie papale

B. Krzych - The initial set of source of literature to the study of Papal Liturgy


Summary: It may first seem that history, theology, ceremonies and the customs of the Papal liturgy, and their impact on sacred rites celebrated everywhere in the world over the centuries of the Church have not been researched by scientists. This is but misbelief.

Extremely important research has been conducted for the past decades (with the special mention deserved by Professor M. Dykmans; the publications of the contemporary Papal Office of Liturgical Celebrations are also important), which is undoubtedly owed to the development of liturgical sciences initiated by the liturgical movement.

Sadly, Polish bibliography is very modest indeed – besides works of Archbishop A. J. Nowowiejski (Wykład liturgii Kościoła katolickiego) and articles written by Fr Professor Jerzy Stefański PhD hab., we seem to have no noteworthy publications. Since 2010, there have been attempts to bring in new air (publications or audiovisual aids), which has been initiated by a new website (www.caeremonialeromanum.com) Caeremoniale Romanum – Liturgia et mores Curiae Romanae.

In order to explain the subject to Polish readers, we feature some introductory publications for research on the Papal liturgy. The available sources may comprise four main categories:
1. Liturgical books
2. Publications
3. Articles
4. Diaries of Papal Masters of Ceremonies
The above categories may be split into subcategories, depending on topics touched, e.g. into language or thematic.

The Papal liturgy is to be further explained in Polish liturgical writings, all the more that the late 1990s and early 2000s have been marked by the reign of the Great Pole — blessed Pope John Paul II. Let the article be the incentive to further study.H. Thurston- The Holy Year of Jubilee [1900]

B. Krzych - Wstępny zestaw literatury źródłowej do badań nad liturgią papieską


W ciągu dwudziestu wieków Kościoła Katolickiego liturgia święta sprawowana przez kolejnych Namiestników Chrystusowych, będąc wzorem dla Kościołów lokalnych całego świata, nabrała niezwykłego splendoru, bogactwa ceremonii, tradycji sięgających pierwszych wieków[1], a nawet, według niektórych podań, czy nawet legend - samego Księcia Apostołów[2].

Ten swoisty skarbiec będący ekspresją i wyrażeniem wiary pokoleń, przyozdobiony powagą i dostojnością tych, którzy od czasów św. Grzegorza Wielkiego nazywają się „sługami sług Bożych”, mimo iż w ostatnich dziesięcioleciach utracił wiele ze swego dawnego blasku[3], nadal pozostaje, jeśli nie zamknięty, to nieco zapomniany jako jedna z wielu komnat pałacu patrimonium Kościoła Chrystusowego[4].

By udostępnić wszystkim – tym którzy tego pragną lub zostaną poniesieni ciekawością – możliwość poznania i rozsmakowania się w owym dziedzictwie, podajemy i krótko omawiamy ogólny wybór bibliografii tematu liturgii apostolskiej, zwanej zazwyczaj papieską[5].

Należy nadmienić, że przedstawione tu publikacje i dzieła w żadnym wypadku nie wyczerpują dostępnej bibliografii, a są jedynie skromnym zaczątkiem do poważnych studiów nad liturgią sprawowaną przez kolejnych mężów wybranych przez Chrystusa, by paść Jego owce oraz dzierżyć klucze Królestwa Niebieskiego.

Pozostaje tylko do powiedzenia, iż: w naszym zbiorze nie uwzględniono dzieł opisujących, czy odnoszących się do liturgii papieskiej w sposób pośredni; w przypadku ksiąg liturgicznych oraz artykułów zasygnalizowano wyłącznie najważniejsze lub najbardziej znane pozycje; niejednokrotnie w podanych publikacjach można odnaleźć dalszą, niekiedy niezwykle bogatą bibliografię.

---

1. Do dziś na przykład przetrwał, w niektóre bardziej uroczyste dni, obrzęd odczytywania (odśpiewywania) Lekcji (czyli czytania) oraz Ewangelii w języku łacińskim, a następnie greckim, zob. artykuł opublikowany w języku włoskim oraz angielskim na stronie internetowej Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych: Canto del Vangelo in lingua greca in alcune celebrazione papali, http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20091117_canto-vangelo_it.html (j. włoski), dostęp online: 20.06.2011; The Chanting of the Gospel in Greek in Certain Papal Celebrations, http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20091117_canto-vangelo_en.html (j. angielski), dostęp online: 20.06.2011.

2. Ksiądz Reiners w swym pobożnościowym dziele o Mszy świętej zatytułowanym Ofiara Mszy świętej w tajemnicach i cudach. Niezgłębione źródło łaski i błogosławieństw dla chrześcijan żyjących i wiernych zmarłych (Wydawnictwo Dzieł Ludowych, Mikołów - Warszawa 1904, s. 60-63) umieścił opis, jak to „Święty Piotr, jako głowa Apostołów, sprawuje po raz pierwszy Ofiarę Eucharystyczną w Wieczerniku”, który podany został za Mistycznym Miastem Bożym Marii z Agredy (miała ona mieć objawienie tej pierwszej papieskiej Mszy świętej).

3. Ogólnie o reformie liturgii papieskiej w czasie oraz po Soborze Watykańskim II pisze arcybiskup A. Bugnini w swym The Reform of the Liturgy 1948 – 1975, Collegeville 1990 , s. 805 – 817. Używa on tam (s. 805) określenia „nowoczesna mentalność” (the modern mentality), do której należy przystosować liturgię, jednakże pod tym ogólnym wyrażeniem kryje się usunięcie wielu charakterystycznych elementów liturgii papieskiej, jak np. przyjmowanie Komunii świętej przez papieża od tronu; spożywanie Najświętszej Krwi Chrystusowej przez rurkę zwaną fistula; pocałunki stóp papieskich; procesje z sedia gestatoria (lektyka) oraz flabelli (wachlarze liturgiczne); obrus zwany Incarnatus est (składający się z 13 kawałków materiału, rozwijany w czasie Credo na ołtarzu); czy wreszcie szaty własne papieża (np. fanon [rodzaj humerału], mantum [obfity płaszcz], czy subcingulum lub subcinctorium [rodzaj paska]), etc.

4. Utworzony, staraniem bł. papieża Jana Pawła II oraz arcybiskupa Piero Mariniego (obecnego przewodniczącego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych), Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, kontynuujący tradycje i posługę Świętej Kongregacji Ceremoniału, wydał do tej pory kilka (nierzadko obszernych i wyczerpujących) publikacji (o których poniżej), a także księgi liturgiczne (obrzędy związane ze śmiercią papieża, z konklawe oraz wyborem kolejnego papieża na Stolicę Piotrową, o których również piszemy poniżej) pierwszy raz w historii w pełni dostępne dla ogółu wiernych. O historii Urzędu piszą na przykład: K. Kletkiewicz, Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych?, [w:] Anamnesis 38 (2004) [korzystam z wydania internetowego: http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/38/22.htm, dostęp online: 20.06.2011]; G. Marini, Sługa liturgii, (opr. B. K. Krzych), Warszawa 2010, s. 21.

5. Dawniej niemal wyłącznie funkcjonował termin „kaplica papieska” (po włosku: cappella papale), nie bez związku z ówczesną rozbudowaną hierarchią Pałacu Papieskiego (zamienionego w Dom Papieski przez papieża Pawła VI na mocy motu proprio Pontificalis Domus z dnia 28 marca 1968 r. Polskie tłumaczenie, wyjęte z Wiadomości Diecezjalnych diecezji katowickiej nr 37 (1969), s. 133-138, znajduje się w bogatej i wciąż poszerzanej bazie serwisu internetowego „Opoka”: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/motu/pontificalis_domus_28031968.html, dostęp online: 20.06.2011). Obecnie jednak w broszurach przygotowywanych i sukcesywnie publikowanych przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych stosowane jest niekiedy określenie cappella papale, np. w tej przygotowanej na uroczystość beatyfikacji papieża Jana Pawła II, której nadano tytuł: Cappella papale presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI per la beatificazione del servo di Dio Giovanni Paolo II papa (do pobrania ze strony internetowej Urzędu jako plik w formacie pdf: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2011/20110501.pdf, dostęp online: 20.06.2011).


------------

Papal Ceremonial Bibliography [I]


Oto podstawowa bibliografia, na jakiej opierał się, i którą podał jezuita Marc Dykmans pisząc swe słynne i niezwykle ważne oraz w pewien sposób unikalne dzieła o rozwoju ceremoniału papieskiego (rozumianego jako księgi ceremonii) wraz z jego krytycznymi tekstami (edycje, które można nazwać edycjami referencji):
# Marc Dykmans S.I., L'oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la premiere renaissance, t. I, Studi e Testi 293 (Biblioteca Apostolica Vaticana), Citta del Vaticano 1980 [t. II, Studi e Testi 294, Citta del Vaticano 1982];

# Marc Dykmans S.I., Le cérémonial papal de la fin du Moyen âge a la renaissance, t. I (Le cérémonial papal du XIIIe siecle), Bruxelles-Rome 1977 [Bibliotheque de l'Institut Historique Belge de Rome, Fascicule XXIV).
Obydwie (kompletne) bibliografie (wyjęte z podanych dzieł) są dostępne w odpowiednim dziale na naszym portalu.

Liturgia i życie - świadectwo ceremoniarzy papieskich o Janie Pawle II


O liturgii papieskiej bł. Jana Pawła II, o jego śmierci i umieraniu, o jego wizji liturgii i jej sprawowaniu świadczą ceremoniarze papiescy: były Mistrz Ceremonii Domu Papieskiego arcybiskup Piero Marini oraz obecny ceremoniarz papieski, jedyny Polak w ich gronie, ks. Konrad Krajewski.

I. Ksiądz prałat Konrad Krajewski dla Telewizji Polskiej (2011 r.)II. Ksiądz prałat Konrad Krajewski dla Radia Maryja i Telewizji Trwam (2011 r.)III. Ksiądz arcybiskup Piero Marini dla katolik.tv (2011 r.)
IV. Ksiądz arcybiskup Piero Marini dla Radia Maryja i Telewizji Trwam (2011 r.)Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone w związku z ubiegłoroczną beatyfikacją Papieża Polaka.

April 15, 2012

New Section - Bibliographies


Na portalu została otwarta nowa sekcja zatytułowana "Bibliographies", w której umieszczane będą wszelkie (najczęściej ułożone tematycznie) bibliografie, bądź to znajdujące się w sieci internetowej, bądź to umieszczone w poszczególnych dziełach i publikacjach. Dostępna jest także lista ogólnej bibliografii dzieł drukowanych zgromadzonych przez redakcję portalu (wiele z wymienionych pozycji jest dostępnych na stronach "Caeremoniale Romanum" w formacie PDF).Conclave Facts


"Habemus Papam" - Storia dei Conclavi. Le elezioni pontificie da S. Pietro a Benedetto XVI [RAI]


U. Walter - Schimmeifenning (Bernhard). Die Zeremonienbücher der Römischen Kurie im Mittelalter

Il Solenne Rito Papale in Santa Maria Sopra Minevra in onore di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena Patroni d'Italia


April 14, 2012

Beatification of Innocent XI by Pope Pius XII [7 October 1956]---

Conclave A. D. 2005 - Litaniae Omnium Sanctorum


April 13, 2012

Liturgie Papali - Servizio Fotografico


Osservatore Romano posiada w swych archiwach ogromną kolekcję fotografii, na których odnaleźć można liczne elementy tzw. kaplic (liturgii) papieskich - szczególnie na uwagę zasługują archiwa z pierwszej połowy ubiegłego wieku, gdzie znajdujemy wiele fotografii z liturgii kanonizacji, koronacji, błogosławieństw, etc.


April 12, 2012

Les cérémonies du dogme de l'Assomption


Jean Paul II - Election et la première bénédiction Urbi et Orbi

Hebdomada Sancta in Roma A. D. 2012

April 11, 2012

The Conclave in the History


Messe d'intronisation du pape Jean Paul II


INA: Extraits de la cérémonie d'intronisation du pape JEAN PAUL II, survol de la place St Pierre noire de monde, le banc des délégations étrangeres, plans des diff personnalités politiques, l'arrivée de JEAN PAUL II, le cortege des cardinaux faisant acte d'obédience, extrait de l'homélie en français.

Ceremony of Papal Inauguration of Pope Benedict XVI [24.04.2005]


Pope Benedict XVI: The first symbol is the Pallium, woven in pure wool, which will be placed on my shoulders. This ancient sign, which the Bishops of Rome have worn since the fourth century, may be considered an image of the yoke of Christ, which the Bishop of this City, the Servant of the Servants of God, takes upon his shoulders. God’s yoke is God’s will, which we accept. And this will does not weigh down on us, oppressing us and taking away our freedom. To know what God wants, to know where the path of life is found – this was Israel’s joy, this was her great privilege. It is also our joy: God’s will does not alienate us, it purifies us – even if this can be painful – and so it leads us to ourselves. In this way, we serve not only him, but the salvation of the whole world, of all history. The symbolism of the Pallium is even more concrete: the lamb’s wool is meant to represent the lost, sick or weak sheep which the shepherd places on his shoulders and carries to the waters of life. For the Fathers of the Church, the parable of the lost sheep, which the shepherd seeks in the desert, was an image of the mystery of Christ and the Church. The human race – every one of us – is the sheep lost in the desert which no longer knows the way. The Son of God will not let this happen; he cannot abandon humanity in so wretched a condition. He leaps to his feet and abandons the glory of heaven, in order to go in search of the sheep and pursue it, all the way to the Cross. He takes it upon his shoulders and carries our humanity; he carries us all – he is the good shepherd who lays down his life for the sheep. What the Pallium indicates first and foremost is that we are all carried by Christ. But at the same time it invites us to carry one another. Hence the Pallium becomes a symbol of the shepherd’s mission, of which the Second Reading and the Gospel speak. The pastor must be inspired by Christ’s holy zeal: for him it is not a matter of indifference that so many people are living in the desert. And there are so many kinds of desert. There is the desert of poverty, the desert of hunger and thirst, the desert of abandonment, of loneliness, of destroyed love. There is the desert of God’s darkness, the emptiness of souls no longer aware of their dignity or the goal of human life. The external deserts in the world are growing, because the internal deserts have become so vast. Therefore the earth’s treasures no longer serve to build God’s garden for all to live in, but they have been made to serve the powers of exploitation and destruction. The Church as a whole and all her Pastors, like Christ, must set out to lead people out of the desert, towards the place of life, towards friendship with the Son of God, towards the One who gives us life, and life in abundance. The symbol of the lamb also has a deeper meaning. In the Ancient Near East, it was customary for kings to style themselves shepherds of their people. This was an image of their power, a cynical image: to them their subjects were like sheep, which the shepherd could dispose of as he wished. When the shepherd of all humanity, the living God, himself became a lamb, he stood on the side of the lambs, with those who are downtrodden and killed. This is how he reveals himself to be the true shepherd: “I am the Good Shepherd . . . I lay down my life for the sheep”, Jesus says of himself (Jn 10:14f). It is not power, but love that redeems us! This is God’s sign: he himself is love. How often we wish that God would make show himself stronger, that he would strike decisively, defeating evil and creating a better world. All ideologies of power justify themselves in exactly this way, they justify the destruction of whatever would stand in the way of progress and the liberation of humanity. We suffer on account of God’s patience. And yet, we need his patience. God, who became a lamb, tells us that the world is saved by the Crucified One, not by those who crucified him. The world is redeemed by the patience of God. It is destroyed by the impatience of man.

Le couronnement du pape Jean XXIII


INA: Reportage a Rome, sur le couronnement du pape Jean XXIII. Commentaire sur images de la foule massée sur la place Saint-Pierre, des prélats, des gardes pontificaux et des cardinaux pénétrant dans la basilique. Le cardinal CANALI pose la tiare a trois couronnes sur la tete de Jean XXIII, qui adresse ensuite sa bénédiction au monde.R. M. Woolley - The Papal Coronation

April 10, 2012

Conclave series