March 6, 2014

De Benedictione Ensis et Pilei


Błogosławieństwo miecza oraz kapelusza (wł. stocco e berrettone) dokonywało się w sposób uroczysty przed Matutinum w noc Bożego Narodzenia, ale także czasem po Mszy Świętej w nocy lub przenoszono je na poranek 25 grudnia. Poświęcone przez papieża przedmioty były wręczane katolickim władcom oraz dowódcom, którzy w walce z niewiernymi czy heretykami przysłużyli się obronie Kościoła i wiary. Zwyczaj ten, wywodzący się ze starszych ceremonii obdarowywania władców bronią przez papieży, trwał od 1385 r., a ostatni znany nam przykład jego zastosowania miał miejsce w roku 1825. Wśród zachowanych imion wyróżnionych monarchów poczesne miejsce zajmują królowie Polski.The blessing of the sword and the hat (it. stocco e berettone) was conducted in a solemn way before the Matutinum on the Christmas night, but also sometimes after the Mass in the night or it was postponed to the morning of 25 December. The items blessed by the pope were given to the Catholic monarchs and commanders who contributed to the defence of the Church and the faith in the fight against infidels or heretics. This habit, having its roots in older ceremonies of presenting the rulers with weapon by popes, lasted since 1385 and the last known example of its use took place in the year 1825. Among recorded names of the honoured sovereigns a prominent place is occupied by Polish kings.

De missis papalis


Liturgia papieska miała kilka wariantów. Z zasady dzieliła się, podobnie jak msza biskupia, na czytaną i pontyfikalną.Msza codzienna odprawiana była zazwyczaj w prywatnej kaplicy w Pałacu Apostolskim lub w rezydencji w Castel Gandolfo. Papież ubrany był i odprawiał w ten sam sposób, jak każdy biskup, używał mszału i kanonów ołtarzowych, więc liturgia ta nie różniła się zbytnio od codziennej mszy każdego księdza. Jak do tej pory tylko w przypadku Piusa XII trafiliśmy na zdjęcia, na których do Mszy służył mu jedynie jego kamerdyner w żakiecie, a nie któryś z papieskich familiares.The papal liturgy had several variants. As a rule it was divided into a Low Mass and into a Pontifical Mass, similarly to the bishop’s Mass. An everyday Mass was usually celebrated in a private chapel in the Apostolic Palace or in the residence in Castel Gandolfo. The Pope was dressed and celebrated the Mass in the same manner as every bishop did; he used the missal and the altar cards, so this liturgy did not differ much from an everyday mass of any priest. Until now, only in the case of Pius XII we have encountered photos on which one may observe that it was only the butler in a tail-coat and none of the papal familiares who served the Pope during the Mass.


De Conclavi seu de electione Romani Pontificis


We Mszy o Duchu Świętym, celebrowanej przed rozpoczęciem konklawe, kardynałowie uczestniczyli ubrani w cappa magna. Po jej zakończeniu, z pulpitu pokrytego czerwonym adamaszkiem, stojącego po stronie Ewangelii, odczytywano De eligendo Pontifice – modlitwę przypominającą kardynałom o znaczeniu ciążącego na nich obowiązku wyboru nowego papieża.

Cardinals dressed in a cappa magna participated in the Mass of the Holy Spirit, celebrated before the beginning of the conclave. After the mass, from a special stand, covered with red damask, set on the Gospel side, De eligendo Pontifice was read; it was the prayer which reminded cardinals of the relevance of the duty resting on them – to elect a new pope.