March 6, 2014

De Conclavi seu de electione Romani Pontificis


We Mszy o Duchu Świętym, celebrowanej przed rozpoczęciem konklawe, kardynałowie uczestniczyli ubrani w cappa magna. Po jej zakończeniu, z pulpitu pokrytego czerwonym adamaszkiem, stojącego po stronie Ewangelii, odczytywano De eligendo Pontifice – modlitwę przypominającą kardynałom o znaczeniu ciążącego na nich obowiązku wyboru nowego papieża.

Cardinals dressed in a cappa magna participated in the Mass of the Holy Spirit, celebrated before the beginning of the conclave. After the mass, from a special stand, covered with red damask, set on the Gospel side, De eligendo Pontifice was read; it was the prayer which reminded cardinals of the relevance of the duty resting on them – to elect a new pope.