April 15, 2014

De creatione novorum cardinaliumNadawanie godności kardynalskiej jest wyłącznym przywilejem Ojca Świętego, który w dowolnym czasie mógł dobrać nowych purpuratów do, ustalonej na siedemdziesiąt, liczby członków Kolegium. W sposób formalny zaczynało się to od poinformowania w czasie sekretnego konsystorza obecnych kardynałów o chęci powołania nowych. Papież zwracał się do obecnych z zapytaniem: Quid vobis videtur? Był to zwrot czysto kurtuazyjny, wywodzący się jeszcze z czasów, gdy wybór nowych kardynałów musiał spotkać się z akceptacją większości dotychczasowych książąt Kościoła. Za odpowiedź starczał jedynie gest purpuratów, którzy powstawszy ściągali piuski i pochylali głowy. Wtedy papież oficjalnie ogłaszał swoją decyzję następującymi słowami: Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales presbyteros quidem N.N. diaconos vero N.N., cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Pa+tris et Fi+lii et Spiritus + Sancti. AmenPapież mógł też dokonać wyboru kardynałów, których imiona, z różnych powodów, zachował jedynie dla siebie. Ogłaszał to Konsystorzowi w sposób następujący: Alios autem [tu podawał liczbę wybranych] in pectore reservamus arbitrio Nostro quandocumque declarandos.


Appointing new cardinals is the exclusive privilege of the Holy Father who, in any time, could nominate new prelates, not exceeding the fixed number (seventy) of the College members. In the formal way the procedure started from informing the cardinals, present on a secret consistory, about the Pope’s will to create the new ones. The Pope addressed the present: Quid vobis videtur? It was a purely courteous expression, dating back to the times when the election of the new cardinals had to be accepted by the majority of the then princes of the Church. As a response sufficed only the gesture of the prelates who, having risen to their feet, took off their zucchettos and bowed their heads. Then, the Pope announced officialy his decision with the following words:Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, creamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales presbyteros quidem N.N. diaconos vero N.N., cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Pa+tris et Fi+lii et Spiritus + Sancti. Amen. The Pope could also choose cardinals whose names, because of various reasons, he kept only for himself. He announced it to the consistory in the following way: Alios autem [here the number of the elected was given] in pectore reservamus arbitrio Nostro quandocumque declarandos.